Çfarë thonë shijat për muslimanët sunni?

Të nderuar vëllezër dhe motra, po e shkruaj këtë me qëllim që të njihet e vërteta se çfarë në realitet mendojnë shijat për muslimanët sunni, d.m.th. për ne. Në shumicën e rasteve, kur flasin me sunnitë, ata thonë se ne jemi të njëjtë dhe se ju duam, por keni kujdes, sepse në besimin e tyre e kanë një rregull që thotë se të gënjesh një sunni, ke shpërblim tek Allahu...

Më poshtë do të mundohemi që t'i tregojmë disa shkrime nga librat e shiitëve, tekste të cilat ata mundohen t'i fshehin nga ne, në këto tekste tregohet qartë urrejtja e madhe kundër muslimanëve sunni.

Një dijetar i tyre, Muhammed ibn El-Hasan Tusi transmeton nga Is'hak ibn Ammar, se Ebu Abdullahu ka thënë: "Pasuria, nderi dhe çdo gjë që i takon sunnive, është e lejuar për ju". (Ahkamul Tahzib, vëll.2, Kitabul Makasib f.116, e botuar në Iran) Po në këtë libër, thuhet se shijat e kanë hallall ta plaçkitin pasurinë e çdo muslimani sunit dhe nuk ka asgjë të keqe në këtë.

Molla Honas, transmeton nga Abdullahu (dijetarë shiit) se ka thënë: "Plaçkitni pasuritë e sunnive, kudo që ti gjeni", dhe e vendoi dorën e tij që d.m.th. se një e pesta (1/5) i takon atij. (Tahzibul Ahkam). Vëllezër dhe motra, shijat besojnë se pronat tona janë të lejuara për ata dhe kush e di se çfarë tjetër dëshirojnë të bëjnë me neve!

Duke iu drejtuar sunnive, tek shijat është një fjalë që thotë: "Edhe pse Allahu nuk ka krijuar krijesë më të keqe se qenin, sunniu është edhe më i keq se qeni". (Hakkul Jekin, persisht, vëll.2, f.516) Pra, sipas shijave, muslimani sunni është më i keq se qeni!

Shijat thonë se ne, sunnitët, asnjëherë nuk do të shpërblehemi me xhennet, por do të jemi përgjithmonë në xhehennem. Kjo tregohet nga disa transmetime që i kanë thënë imamët e tyre, sikurse është fjala: "Nëse të gjitha melaqet dhe pejgamberët, i luten Allahut që një sunni të del nga xhehenemi, Allahu nuk do ta pranon këtë lutje". (Hakkul jekin, vëll.2, f.192)

Kjo është ajo që shijat e besojnë për neve! Ata thonë qartë se çdo musliman sunni do të jetë përgjithmonë në xhehenem!

E çfarë do të ndodh sipas tyre, kur të vjen imami që e presin? Ja çfarë thonë: "Kur të paraqitet imami, ai do t'i therë sunnitët dhe dijetarët e tyre para se t'i therë kafirat". Pra nga kjo nënkuptohet se ne jemi më të këqij se krishterët dhe çifutët!

E pas gjithë kësaj, si mund që ne të jemi miq me ata, kur ata na fyejnë dhe na spiunojnë tek kuffarët? Kur ata na ofendojnë neve në çdo fjali të tyre!

Allahu i udhëzoftë në rrugën e vërtetë dhe ne e lusim Allahun që ta shpalos se çfarë në të vërtetë fshehin dhe besojnë shijat. Amin.

Përktheu: Burhan SEFERI

Përgatiti për publikim: Teuhid.NET

www.teuhid.net

 

Hits: 1109
Comments (0)Add Comment

Write comment

busy