Begatia e kërkimit të diturisë në rini dhe nxitja në të

El-Hasani ka thënë: “Studimi i haditheve në rini është sikurse skalitja në gur.” buy Xenical Alkame ka thënë: “Atë që e kam mbajtur në mend si i ri, ajo është e freskët në memorien time sikur jam duke e parë tani, ngjashëm siç është shkruar në fletore ose në letër.” El-Hasan b. Aliu u kish ...
 

Qortimi i shkuarjes së dijetarit te sunduesi tiran

Ibn Abbasi radijallahu anhu transmeton se I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush banon në shkretëtirë, ai do të bëhet i vrazhdë! Kush merret me gjueti, do të bëhet i pakujdesshëm! Dhe kush shkon te sundimtari, do të sprovohet!”[1] Ummu Seleme radijallahu anha trans ...
 

Rasti i hakmarrjes ( Kaved)

Nga Aishja r.a se Pejgamberi s.a.v.s e dërgoi Ebu Xhehm Bin Hudhejfe për të mbledhur sadakan. Ni njeri polemizoi për sadaka. Ebu xhehmi I ra dhe e plagosi ata erdhën tek Pejgamberi s.v.s dhe thanë : duam hakun o I Dërguar I Allahut. Pejgamberi s.v.s tha : juve u takon kjo dhe kjo. Ata u pajtuan. ...
 

Shkurt rreth leximit të librave të ithtarëve të librit dhe transmetimi prej tyre

Abdullah b. Amri transmeton se I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Transmetoni prej meje, qoftë një ajet[1]dhe tregoni prej popullit të Izraelit pa kurrfarë pengesa.[2] Ia kishin sjellë Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue sel-lem një shpatull në të cilën shkruante diçk ...
 

Debati për rastin “Dhatu Envat”

Nga Ebi Vekid El Lejthi i cili thotë dolëm me Pejgamberin savs në Hunejn, neve ishim sapo kishim kaluar periudhën e kufrit. Mushrikët kishin një dru ku qëndronin atje, ku i varshin shpatat e tyre atje aj dru quhej: DHATU ENVAT, kaluam afër një druri dhe i thamë; o i Dërguar i Allahut nai bën neve ...
 

Përmendja e lejmit të shkrimit (regjistrimit) të diturisë

Ebu Hurejre radijallahu anhu transmeton se pasi që ishte çliruar Meka, I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem e kishte mbajtur një fjalim. Një njeri prej Jemenit i cili quhej Ebu Shah ishte ngritur dhe kishte thënë: “O i Dërguari i Allahut, ma shkruaj këtë fjalim.” I Dërguari i Allahu ...
 

Rreth fitimit të pasurisë nga ana e atij i cili kërkon dituri dhe çka i mjafton atij prej saj

Sufjan eth-Theuri ka thënë: “Dituria është mjeku i këtij populli, kurse pasuria është sëmundja e tij, kështu që nëse mjeku vetë e tërheq sëmundjen, atëherë si t’i shërojë të tjerët?!” Është transmetuar në hadith: “Secili popull e ka sprovën e vet, kurse sprovë e popullit tim është pasuria.” ...
 

Ummu Habiba radijallahu anha

“Kush le një te keqe për hir të Allahut, Allahu ia zëvendëson me më të mirë”. Umu Habiba (Remla) më parë ishte bashkëshorjta e Ubejdullah iben Xhahsh iben Rebia es-Esedit i cili renegoi nga islami-Allahu e mallkofte dhe vdiq si krishter në Abisini. Kështu Ummu Habiba dhe bashkeshrti ë saj pa ...
 

Në përgjithësi rreth sjelljes së mësuesit dhe nxënësit

Ebu Seid el-Hudri radijallahu anhu transmeton se I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Merrni dituri dhe mësojeni qetësinë dhe dinjitetin. Bëhuni të përulur ndaj atij prej të cilit mësoni dhe ndaj atij të cilin e mësoni, mos u bëni dijetarë të fryrë.” Ibn Abbasi radija ...
 

Aty ku polemika - diskutimi është i qortuar

Ebu Omeri thotë: Të gjitha thëniet lidhur me këtë kapitull që transmetohen prej Pejgamberit sal-lallahu alejhi ue sel-lem me të vërtetë flasin vetëm për ndalesën e polemikës apo diskutimit rreth Kuranit. Seid b. Musejjebi dhe Ebu Seleme transmetojnë prej Ebu Hurejres radijallahu anhu se Pejga ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 26 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)