Fjalët e Imamëve të Nexhdit rreth tekfirit të arsyetuesit të mushrikëve

Thotë Shejh Muhamed Ibn AbdulVehab dhe nipi i tij AbduRrahman Ibn Hasan Allahu i mëshiroftë: "E prej tyre ka që i kanë armiqësuar por nuk i kanë bërë tekfir, e ky poashtu nuk ka ardhur me atë që argumenton Lailahe ila Allah (Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut) si m ...
 

Demant kundërshtarëve për atë që dyshon apo ndalet në tekfirin e mushrikëve

Kanë dalur disa që thonë se: "Kush nuk i bën tekfir mushrikët bën kufër pavarësisht ata që përkatësohen në Islam apo të tjerët" Pastaj kanë polemizuar rreth objektit të kufrit te i cili e kanë lidhur kufrin në disa mendime: Kush nuk i bën tekfir mushrikët nuk e ka kuptuar Teuhidi ...
 

Thellimi meditimeve në demantin ndaj Ahmed el-Hazimit, Allahu e udhëzoftë

SQARIM nga Sraffi Teuhid.NET: Të nderuar vëllezër. Pas një hulumtimi dhe shqyrtimi që ia kemi bërë hoxhës Ahmed el-Hazimi, prej të cilit i kemi përkthyer disa ligjërata, e kemi parë se ai ka ndryshuar në akiden e tij në çështjet e tekfirit. Deri më tani kemi heshtur sepse asgjë nuk ka qenë e qart ...
 

Anuluesi i tetë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Përkrahja dhe ndihmesa ndaj mushrikëve kundër muslimanëve: Ky anulues është me rëndësi, posaçërisht për kohën tonë, për shkak të fuqisë së kafirëve dhe dobësisë së muslimanëve, dhe për shkak të rënies së disa muslimanëve në të, si dhe për shkak të përhapjes së tij tek shumica. Një mesele: ...
 

Anuluesi i shtatë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Magjia (Sihri) Në aspektin gjuhësorë: D.t.th. një gjë, shkaku i së cilës është i fshehur, e kjo quhet magji (sihr), dhe pikërisht për këtë shkak agimi (sehar) quhet fundi i natës, pasi që është i fshehur. Në aspektin terminologjik: Nuk ka ndonjë definicionpreciz për magjinë, për shkak të ...
 

Për cilin terrorizëm e keni fjalën?

Burhan SEFERI Është harruar Kim Kardashiani. Si duket, Lavdrim Muhaxheri po thyen rekordet e leximit dhe shikueshmërisë, saqë, rrallë gjen portal i cili nuk e shfrytëzon emrin e tij për të tërheq syrin e vizitorëve drejt interesave të redaksisë. Nuk ka njeri në botë, vetëm se dëshiron që ...
 

Anuluesi i gjashtë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

“Kushdo që e përqeshë apo tallet me ndonjë pjesë të Fesë së Pejgamberit sal’lAllahu alejhi ue sel-lem”, quhet ky anulues i gjashtë, pra tallja me fenë, dhe autori e cek argumentin, Fjalën e Allahut; "Thuaju: A me Allahun, me Ajetet e Tij dhe me të Dërguarin e Tij po talleni? Mos u shfajësoni ...
 

Poezitë e Akides (Teuhidi Rububije dhe Uluhije)

Allahu është Një,  I vetmi Sundues, është Krijues i gjithësisë, I vetmi Furnizues.   Kështu Allahun e besojmë, me adhurim e veçojmë, Është el-Azizul Hakim, Vetëm Atë e adhurojmë.   Por kjo nuk bën dobi, nëse Allahut shirk i bën, se Al ...
 

Anuluesi i pestë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Kushdo që urrenë diç prej asaj që erdhi me të Pejgamberi (sal’lAllahu alejhi ue sel-lem), edhe nëse punon në përputhje me të, ai ka bërë kufër (ka mohuar). Argument për këtë është ajo që u transmetua nga Ibn Bata në ["Ibana" – fq. 211] ku thotë: "Sikur një person të besonte gjithë atë me të c ...
 

Anuluesi i katërt i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Kushdo që beson se udhëzimi i ndonjërit përveç Muhammedit (sal’lAllahu alejhi ue sel-lem) është më i përsosur, sesa udhëzimi i tij, dhe se gjykimi i ndonjërit është më i mirë se sa gjykimi i tij, si, p.sh.; ai që e parapëlqen gjykimin e Tagutëve para gjykimit të tij, atëherë ky është kafir, mosbe ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 41 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)


SHKARKIMET E FUNDIT


No Documents

Komentet e fundit

Anuluesi i dytë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)
Vllazni perthejeni sa ma shpejt anulusin e ndihmes se kufarë
Trajtimet bimore sipas tipit të flokut
une kam problem me rritjen e flokut shume
Trajtimet bimore sipas tipit të flokut
UNE KAM PRB ME RRITJEN E FLOKUT SHUME QLA TE PERDORII