Si jetojnë të huajt në mesin e njerëzve?

Ibnu Kajimi, Allahu e mëshiroftë thotë: Hyri Umer ibn Hattabi në xhami dhe e takoi Muadh ibne Xhebelin të ulur në drejtim të shtëpisë të pejgamberit salallahu alejhi ue selem dhe duke qarë, Umer i tha atij: çfarë të bëri të qashë o Eba AbdiRrahman? A të ka vdekur vëllai? Tha: Jo, mirëpo një ...
 

Anuluesi i nëntë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Një mesele: Ky anulues konsiderohet anulues në kaptinën e dërgesës, sepse është prej gjërave të domosdoshme të dëshmisë (shehadetit), rreth çështjes se Pejgamberi sal’lAllahu alejhi ue sel-lem është i Dërguar, përmes të së cilës pamundësohet mosdalja nga sheriati i tij, si dhe kjo çështje hy ...
 

Ruajtja e gjuhës nga të gjitha haramet (mëkatet)

I Dërguari i Allahut SalAllahu alejehi ue selem ka thënë: “Ruani gjuhët tuaja,qëndroni nëpër shtëpitë tuaja dhe qani për mëkatet tuaja”, Transmetuar nga Ibn Mubareku në az-Zuhd(nr.134), Musned Ahmed bin Hambeli(5/259), Sunan at-Tirmidhiu dhe e vërtetuar nga el-Albani në es-Sahih(nr.890). ...
 

Pasojat e këqija të gjuhës - Zemra

Pjesa më e rëndësishme e trupit është zemra, siq është përmendur nga Pejgamberi ynë fisnik Muhamedi SalAllahu alejhi ue selem në fjalët e tij: “Në të vërtetë ekziston një copë mishi në trupin tuaj, në qoftëse ajo është e shëndoshë i gjithë trupi është i shëndoshë, në qoftëse ajo është e sëmurë at ...
 

Në vështirësi, përkujto!

"Çfarëdo e keqe që ndodh (godet), nuk mund të jetë ndryshe, vetëm sipas caktimit të All-llahut, e kush i beson All-llahut, Ai ia udhëzon zemrën e tij; All-llahu është i gjithëdijshëm për çdo send." (Sure 64:11)   "Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jet ...
 

Roli i Arabisë Saudite në mbrojtjen e politikës së saj në mbarë botën

Në vitin 1932, nga fuqitë botërore të asaj kohe, u krijua shteti i ashtuquajtur selefit "Arabia Saudite". Nuk ka qenë i lehtë krijimi i tij, pasi që në atë kohë, shërbimet sekrete që kishin kapluar Lindjen e Mesme, kishin luftë të mëdha mes vete, që çdo shtet demokratik, sa më shumë të merë nga p ...
 

Fjalët e Imamëve të Nexhdit rreth tekfirit të arsyetuesit të mushrikëve

Thotë Shejh Muhamed Ibn AbdulVehab dhe nipi i tij AbduRrahman Ibn Hasan Allahu i mëshiroftë: "E prej tyre ka që i kanë armiqësuar por nuk i kanë bërë tekfir, e ky poashtu nuk ka ardhur me atë që argumenton Lailahe ila Allah (Nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut) si m ...
 

Demant kundërshtarëve për atë që dyshon apo ndalet në tekfirin e mushrikëve

Kanë dalur disa që thonë se: "Kush nuk i bën tekfir mushrikët bën kufër pavarësisht ata që përkatësohen në Islam apo të tjerët" Pastaj kanë polemizuar rreth objektit të kufrit te i cili e kanë lidhur kufrin në disa mendime: Kush nuk i bën tekfir mushrikët nuk e ka kuptuar Teuhidi ...
 

Thellimi meditimeve në demantin ndaj Ahmed el-Hazimit, Allahu e udhëzoftë

SQARIM nga Sraffi Teuhid.NET: Të nderuar vëllezër. Pas një hulumtimi dhe shqyrtimi që ia kemi bërë hoxhës Ahmed el-Hazimi, prej të cilit i kemi përkthyer disa ligjërata, e kemi parë se ai ka ndryshuar në akiden e tij në çështjet e tekfirit. Deri më tani kemi heshtur sepse asgjë nuk ka qenë e qart ...
 

Anuluesi i tetë i Islamit (shejh Ali el-Hudajri)

Përkrahja dhe ndihmesa ndaj mushrikëve kundër muslimanëve: Ky anulues është me rëndësi, posaçërisht për kohën tonë, për shkak të fuqisë së kafirëve dhe dobësisë së muslimanëve, dhe për shkak të rënies së disa muslimanëve në të, si dhe për shkak të përhapjes së tij tek shumica. Një mesele: ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 17 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)